[replacer_a]

An toàn vệ sinh lao động có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ. Bắt nguồn từ tầm quan trọng này mà NN quy định nghiêm ngặt chế độ BH lao động từ khâu ban hành VB pháp luật đến tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm. Nhà nước giao cho cơ quan có thẩm quyền lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, về AT lao động, VS lao động. Các đơn vị sử dụng LĐ có nghĩa vụ cụ thể hóa các quy định này cho phù hợp với đơn vị mình và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định này. Trong số 6 nhiệm vụ của thanh tra LĐ thì nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành ATVS lao động được xếp hàng đầu.
Có thể nói trong số các chế định của PL lao động, chế định về an toàn vệ sinh LĐ có tính chất bắt buộc cao mà các chủ thể ít được thỏa thuận như các chế định khác.
Thực hiện toàn diện và đồng bộ AT lao động, vệ sinh lao động
Cty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Hotline: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư điện tử: HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÁN BỘ LAO ĐỘNG
Xem thêm: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn