[replacer_a]
Bên cạnh việc quy định số lượng người làm công tác AT lao động, VS lao động tỷ lệ vs quy mô của cơ sở SXKD, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP cũng quy định điều kiện đ/với người làm công tác ATVS lao động, cụ thể:
- Người làm công tác AT lao động, VS lao động chuyên trách phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: (i) Có trình độ ĐH thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SXKD của cơ sở; (ii) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; (iii) Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; (iv) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SX, KD của CS.
- Người làm công tác ATVSLĐ theo chế độ bán chuyên trách phải một trong các yêu cầu sau: đạt trình độ ĐH thuộc khối kỹ thuật; đạt trình độ CĐ thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SXKD của cơ sở;đạt trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SX, KD của cơ sở.
Cty CP Giáo Dục Việt Nam
Giải đáp: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Email: KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Chi tiết: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn