Nhận đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất, tư vấn quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, thủ tục giấy tờ đất đai.

Hãy gọi khi bạn cần: 0996 957 086.