Cần chuyển nhượng dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp phù ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
- diện tich 3000942 m2
là cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, tổng hợp các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm độc hại tới môi trường, bao gồm các ngành nghề chính: Thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống, các ngành công nghiệp phù trợ.