Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Anh/Chị/Công ty
tham dự vui lòng đăng ký trước qua mail imc@interimc.org.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
MIỄN PHÍ

Họ và tên
Chức vụ
Địa chỉ
Đơn vị công tác
Nội dung công việc
Tel/Mobi
Email